Bilden av Norrland

N6-initiativet vill stärka och synliggöra det moderna, urbana och kreativa norra Sverige.

Ofta får bilden av Norrland domineras av naturresurser, naturturism och glesbygd. Det är en bild av norra Sverige med rötter från 1900-talets första hälft. Under 1900-talet växer samtidigt en annan berättelse om norra Sverige fram. Den berättelsen handlar om människors innovationskraft och om växande attraktiva städer med en omkringliggande välmående landsbygd, dynamiska fastighetsmarknader, kreativitet och kompetens.

Alltför ofta får den naturresursfokuserade bilden dominera berättelsen om norra Sverige. Det gäller såväl inom regionen som i omvärlden. Den av människor, möten och humankapital präglade och mer urbana bilden ses i den berättelsen om Norrland som besvärande undantag. Idag utgör dock, som nämnts, den senare berättelsen en betydligt större del av norra Sveriges tillgångar, aktivitet och bidrag till världsekonomin än den förstnämnda.

Medan den naturresursfokuserade bilden tenderar att bli statisk och tillbakablickande, är berättelsen om den urbana regionen, med sina täta, såväl som glesa delar, en bild i förändring. Det är däremot en berättelse som utmanas och som kräver att bli utmanad, den skapas på nytt, modifieras och förstärks.

N6-initiativet städer tar utgångspunkt i det föränderliga norra Sveriges växande befolkning, en region som i en föränderlig omvärld vill och kan utvecklas och förstärkas. Städer med pendlingsomland som erbjuder ett allt mer hållbart och växande alternativ i Norrland för människor från hela världen. Att på så sätt förändra norra Sverige och att därmed förändra bilden av norra Sverige är givetvis en spännande utmaning. Det kan inte göras av en enskild aktör. N6-initiativets kommuner samlar tillsammans betydande resurser som kan nyttjas för att stärka hela regionen.

Arbetet bedrivs med transparens och det material som tas fram ska kunna delas till den som vill ta del av det eller använda det för att stärka bilden av norra Sverige. N6-initiativet ser positivt på samverkan med liknande konstellationer som verkar för att stärka norra Sverige. Det övergripande syftet med aktiviteterna är att öka kunskapen om tillväxtpotentialen i norra Sveriges urbana miljöer för målgruppen beslutsfattare.

Målsättning:
N6-initiativet är ett långsiktigt strategiskt initiativ med övergripande mål att stärka norra Sverige.